יום ראשון, 28 באוקטובר 2012

פרסום ברשת אנצאר אל-מג'אהדין: התרגום לאנגלית של הוידאו "הודעה של המג'אהדין לכל המוסלמים של טטאריסטאן"


Mujahideen message to all the Muslims of Tatarstan

обращение муджахедов ко всем мусульманам татарстана
A'uzu billahi min ash-shaytan ar rajeem

Bismillaah ar Rahman ar Raheem

Alhamdulillah robbeel 'alameen was salat uwas salamu 'alaa sayyidina Muhammad wa alaa alihi wa sahbihi ajma'een

Assalamu 'alaikum brothers and sisters. I am Tatarstani mujahid and from the name of all mujahideen in this area I want to let you know that yesterday 25 of Thu-l-Qa'da 1433 year by hijri (11 october 2012) mujahideen held Shura (council). 23 Thu-l-Qa'da 1433 by hijri (9 october 2012), for all of us unexpectedly our brother and Amir of Tatarstan mujahideen - Muhammad - became shaheed (insha-Allah). We ask Allah to accept shahada of our brother and grant him Jannat al Firdaws. Alhamdulillah, Jihad goes on. And Allah takes away one (of our brothers), and instead of them brings others, also good worthy brothers. And yesterday unanimously during Shura we selected Abu Musa to be Amir of Tatarstan mujahideen.

Also in this video message i want to speak to all the Muslims of Tatarstan regarding that operation, which we carried out against munafikeen (hypocrites). That is because we have heard some misunderstanding for the Muslims and we heard such words like "Why it was need to kill these munafiks?" "If to kill them - another munafiks will come, who will be worse and situation will worsen". Or such words that "Today they serve for kuffar, but tomorrow Muslims will come - and they will serve for them". And I want to make explanation regarding this subject. Alhamdulillah, we are the mujahideen, who have taken this path for fighting against the enemies of Islam. And this munafikeen, who call themselves as a "traditional muslims", indeed are worst of creatures. They suggest libel on Allah. By their mouths they try to distort the Word of Allah. They try to legitimate that what was been prohibited by Allah and His messenger (sallallahu aleyhi wa sallam). They bring bid'aa (innovation in the sphere of Deen) and try to set other people astray from the path of Allah.

In Qur'an, surah Hud, ayahs 18-19, Allah said:

"And who is more unjust than he who invents a lie about Allah ? Those will be presented before their Lord, and the witnesses will say, "These are the ones who lied against their Lord." Unquestionably, the curse of Allah is upon the wrongdoers. Who averted [people] from the way of Allah and sought to make it [seem] deviant while they, concerning the Hereafter, were disbelievers"

And there is no such a religions as a "traditional" Islam, as "moderate" Islam or "secular" Islam. This is even not a sect and any movement, which left this religion, this is just a deception and fabrication. It is the enemies of Islam who brought this heresy to the Din of Allah and called it a "traditional", for setting other people, who will follow it, astray from the path of Allah. And those who don't follow their path, they label them as "wahhabi" and by that "legitimizing" (by kuffar laws) for kuffar to oppress and kill them. Who follows Sunnah, Wajib, who wants to be the slave of Allah only, avoiding laws of taghout, he is being surveillanced by kufroprotectors (law enforcers, police and intelligence). If to gather all these (batil) imams and mufties and ask what does mean the so called "traditional" Islam - all they will give different words. And they will say that it is "Sunnah", others will say it is "Hanafi mazkhab". But they say all these words for misleading other muslims. Indeed the subject of their so called "traditional" Islam - is in their da'wah (call). They call to obey kuffar. They call to obey their laws. They call to serve for kuffar. They call to serve in their army. They call to celebrate their holidays, the holidays of so-called "christians". They name kuffar as their rulers and call to obey them.

And in Qur'an, Surah Aal-'Imran, ayah 149, Allah said:

"O you who have believed, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your heels, and you will [then] become losers"

Also in surah Hud, ayah 113, Allah said:

"And do not incline toward those who do wrong, lest you be touched by the Fire, and you would not have other than Allah any protectors; then you would not be helped"

And, alhamdulillah, today a lot of people take Islam as their Din. And today everyone who have accepted Islam, gets under the attention of kufroprotectors (taghout police and intelligence), because he/she becomes official enemies of kuffar, as Allah ordered Muslims to establish the laws and order of Allah on the Earth.

In Qur'an, surah Aal-'Imran, ayah 110, Allah said:

"You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah . If only the People of the Scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly disobedient"

And kuffar know about that. And through their dummy puppet mufties, mullas, imams they try to lead Muslims astray from the Straight Path. Trying that muslims being just externally looked like muslims - let them to visit mosques, let them establish salat (prayers), but slaves they should be for kuffar. And let them profess religion in such a way, how kuffar allowed them.

And when we got to know that Faizov (taghout mufti) could survive after our operation against him, we have upset some a bit. But alhamdulillah, Allah showed us how He humiliates His enemies. And we saw that major kafir president Putin arrived to Kazan (capital of Tatarstan) and gifting a medal to his faithful dog, who was ready to kneel and kiss the hands of his master, in gratitude for being "respected" (by the kafir president Putin).

In Qur'an, surah Tawbah and surah Tahrim, ayah 9, Allah said:

"O Prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination"

And in Tawba surah, 73 ayah, which is similar to that, Allah orders:

"O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination"

And we act not by our option, but we follow orders of our Lord. And we fear that in the Judgment Day (Yawm al Qiyyamah) we will be asked "Why were you inactive, while in your time the enemies of Islam rampaged on the Earth, taking up hostile actions against Allah and believers, while you were near them.

"O you who have believed, shall I guide you to a transaction that will save you from a painful punishment? [It is that] you believe in Allah and His Messenger and strive in the cause of Allah with your wealth and your lives. That is best for you, if you should know" Qur'an, surah As-Saff, ayahs 10-11

O Muslims, don't listen those munafiks (hypocrites) - they are wrongdoers, and they want you to become similar to them. By decepton they call you to that, which terminates your Islam. Their master is Putin, who is guilty in killings of thousands of muslims, by whose orders daily muslims are being killed and kidnapped. Kuffar through their dummy munafikeen want to make you their assistants against the Din, which was sent for us by Allah Ta'ala. And don't label muslim believers as "wahhabi". They label the believers as a "wahhabies", though there is no such a case, they themselves thinked it out. And don't label muslim believers as "wahhabi". By such words you are being like kuffar, taking up their side, by such words you manifest your hostility to muslims. The messenger of Allah (sallallahu aleyhi wa sallam) said that Jihad will go on till the Judgment Day, and that means that kuffar, munafikeen and similar to them also will exist till that Day.

And while we are alive, we will fight, insha-Allah, against the enemies of Islam and elevate the Word of our Lord.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.


http://www.youtube.com/channel/UC4Ux2SHYo-vOBoaXvJ7f5og

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה